СУРГАЛТ
E01140403 Багш, урлагийн боловсрол /бүжгийн багш дасгалжуулагч/
E02150201 Хөгжимдөх урлаг /Утсан хөгжим/
E02150201 Хөгжимдөх урлаг  /үлээвэр, цохивор хөгжим/
E01140403 Багш, урлагийн боловсрол /дуулах арга зүй/
E02150102 Хөгжмийн зохиомж /магистр/
E02150201 Хөгжимдөх урлаг /үндэсний хөгжим/
E02150201 Хөгжимдөх урлаг /төгөлдөр хуур/
E02150105 Найрал хөгжим удирдах урлаг

 

УР ЧАДВАРЫН ШАЛГАЛТЫН ОНОО

Багш, урлагийн боловсрол /Бүжгийн багш дасгалжуулагч/

 • Бүжиглэх ур чадвар /40 оноо/
 • Ярилцлага /30 оноо/
 • Эссэ бичих /30 оноо/

Хөгжмийн зохиомж

 • Хөгжмийн бүтээл сонгосон чиглэлээр /40 оноо/
 • Сонсгол /20 оноо/
 • Ярилцлага /20 оноо/
 • Хэмнэл /20 оноо/

Төгөлдөр хуур, Утсан хөгжим, Үлээвэр, Цохивор хөгжим, Үндэсний хөгжим

 • Хөгжмийн бүтээлийн уран сайхны дүрслэлийн илэрхийлэл /20 оноо/
 • Техник ур чадвар /20 оноо/
 • Хөгжмийн урсгал, хөгжимдөх дэг жаяг /20 оноо/
 • Диктант /20 оноо/
 • Зохирол /20 оноо/

Багш, урлагийн боловсрол /дуулах арга зүй/

 • Дуулах ур чадвар /30 оноо/
 • Хэмнэл /10 оноо/
 • Хөгжимдөх ур чадвар /10 оноо/
 • Ой тогтоолт /10 оноо/
 • Бүжиглэх ур чадвар /10 оноо/
 • Хоолойн эрүүл ахуй /10 оноо/
 • Сонсгол /10 оноо/
 • Ярилцлага /10 оноо/

Найрал хөгжим удирдах арга зүй

 • Хэмнэл
 • Хөгжимдөх ур чадвар
 • Ой тогтоолт
 • Сонсгол
 • Ярилцлага