СУРГАЛТ
  1.   Бүтэн өнчин суралцагч:
  2.  Бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч:
  3. Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч:
  4.  Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч:
  5. Төрийн өмчийн их, дээд сургуульд багш мэргэжлээр элсэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 650-750 оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 70 хувь, 750-аас дээш оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 100 хувь:
  6. Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн:
  7.   Цаатан өрхийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч:
  8.   Төрийн өмчийн дээд боловсролын байгууллагад сувилагч мэргэжлээр дипломын болон бакалаврын хөтөлбөрт элсэгч элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 501-ээс дээш оноо авсан бол:

 

http://www.elf.mn/non-refundable/